Subskrybuj nas i otrzymaj 10% rabatu na zakupy!

ZWROT

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Na dostarczenie zwrotu jest kolejne 14 dni kalendarzowych.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź elektronicznego formularza zwrotu dostępnego po zalogowaniu na konto.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
Verna Sp. z o.o.
Al. Prymasa 1000-lecia 46/304
01-242 Warszawa

Pobierz: oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku zwrotu całego zamówienia sprzedawca zwróci również koszty dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Zwrot powinien zawierać także wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zwrot należności odbywa się na kartę kredytową lub przelewem na konto bankowe podane na formularzu zwrotu. Zwroty wykonywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

WYMIANA

Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury ZWROTU i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

REKLAMACJA

Każdy produkt kupiony w naszym sklepie objęty jest 2-letnią rękojmią/odpowiedzialnością za zgodność produktu z umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec konsumentów za sprzedany produkt określają przepisy prawa:

w przypadku produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku - art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja produktu na podstawie rękojmi);

w przypadku produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku - art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową).

Podstawa i zakres odpowiedzialności względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Verna Sp. z o.o., Al. Prymasa 1000-lecia 46/304, 01-242 Warszawa a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego. 

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego formularz reklamacyjny i dowód zawarcia umowy.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu produktu bądź inny dowód zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.